Videre til indhold | Videre til menunavigation

Om Sekretariatet

Sekretariatets primære funktion er at forberede sagerne til behandling på nævnsmøderne.

Det tilstræbes at afholde 4 nævnsmøder årligt.

Før møderne vurderer sekretariatet, om nævnet er kompetent til at behandle de modtagne klager og om klagerne er rettidigt anmeldt. 

En klage skal være nævnet i hænde senest 4 uger efter, at den relevante myndighed har truffet den afgørelse, som ønskes påklaget til Teleklagenævnet.

For at oplyse sagerne indhenter sekretariatet supplerende oplysninger afhængig af hvilken type sag der er tale om, ligesom sekretariatet sørger for at høre parterne om de oplysninger, der tilvejebringes.

Sekretariatet tilstræber, at der maksimalt går tre måneder fra klagens modtagelse til sagens behandling på et møde i Teleklagenævnet.

Når nævnet har truffet sin afgørelse giver sekretariatet besked til klager og afgørelsen offentliggøres på Teleklagenævnets hjemmeside.