Videre til indhold | Videre til menunavigation

2009
 

Afgørelser 2009

Viser 1 - 20 af 21

Klage fra TDC A/S over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. juni 2009 om TDC's standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning, jf. telelovens § 101, stk. 1, nr. 7

05.01.2010

TDC nedlagde påstand om ophævelse for så vidt angik punktet om at indskrive forventede fejlretningstider for produkter, der vedrørte samhusning.

Klage fra TDC over IT- og Telestyrelsens afgørelse på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4)

05.01.2010

TDC blev ved IT- og Telestyrelsens afgørelse udpeget som udbyder med stærk markedsposition, og selskabet blev derfor pålagt en række nærmere specificerede forpligtelser på dette engrosmarked, jf. telelovens § 51.

Klage fra TDC A/S over IT- og Telestyrelsens imødekommelse af Cybercity A/S's anmodning om ændring af parternes aftale om rå kobber

05.01.2010

TDC var af IT- og Telestyrelsen blevet pålagt at indarbejde en kompensationsordning samtrafikaftalen med Cybercity, for degradering af kvaliteten af en given kobberlinje, hvor degraderingen skyldes forhold, som kan tilregnes TDC.

Klage af 7. august 2009 fra EADS SN over IT- og Telestyrelsens afslag på ansøgning om frekvenstilladelse i frekvensbåndet 410-430 MHz

05.01.2010

EADS påstod principalt, at styrelsen pålagdes at udstede frekvenstilladelse, subsidiært at sagen hjemvistes til fornyet behandling hos styrelsen, hvis nævnet ikke fandt sig kompetent til at kunne træffe afgørelse om tildeling af frekvenser, og mere subsidiært fuld og hel erstatning for evt. tab.

Barablu Mobile Limited klage over IT- og Telestyrelsens Bedste Praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet for Teleklagenævnet.

22.09.2009

Klagen var for sent indbragt, men Teleklagenævnets formand gav den 18. december 2008 klageren dispensation for overskridelsen af klagefristen.

Klage fra Barablu Mobile Limited over IT- og Telestyrelsens afgørelse om engrosmarkedet for terminering i Barablu Mobile Limiteds mobilnet (marked nr. 16).

22.09.2009

Barablu Mobile Limited indbragte den 27. oktober 2008 sin klage over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. september 2008 for Teleklagenævnet.

Afgørelse vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med gensalg af tjenester på fastnetområdet.

22.09.2009

Telenor Danmark A/S (tidligere Cybercity A/S) klagede den 2. februar 2009 til Teleklagenævnet over IT- og Telestyrelsens afgørelse over for TDC af 5. januar 2009.

Klage fra Telenor Danmark A/S (tidligere Cybercity A/S) over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 7. november 2008 vedrørende diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat.

22.09.2009

Telenor nedlagde principal påstand om omgørelse af IT- og Telestyrelsens afgørelse, samt subsidiær påstand om hjemvisning af klagen til fornyet behandling ved IT- og Telestyrelsen.

Fornyet fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger samt omkostningsdokumentation af priser for gebyrer i forbindelse med gensalg af tjenester på fastnetområdet

30.06.2009

IT- og Telestyrelsen traf den 10. juni 2008 afgørelse i sagen. Det fremgik, at styrelsen ved afgørelse af 21. maj 2007 for første gang fastsatte fradragene i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med priskontrol efter metoden ”slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger".

Anmodning fra Hi3G Denmark til IT- og Telestyrelsen om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem TDC og Hi3G

30.06.2009

TDC bad på vegne af Hi3G Denmark IT- og Telestyrelsen om at træffe afgørelse om, at Annex IV af 1. juli 2008 vedrørende priser og vilkår i samtrafikaftale mellem TDC og Hi3G blev undtaget fra offentliggørelse eller, subsidiært at priselementerne i bilaget blev udstreget inden offentliggørelsen.

Udpegning af TDC som forsyningspligtudbyder af pakke 4 (radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende farvandene omkring Danmark og Grønland)

30.06.2009

TDC A/S udpeget som forsyningspligtudbyder af radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende farvandene omkring Danmark og Grønland (pakke 4). Teleklagenævnet stadfæstede IT- og Telestyrelsens afgørelse den 26. juni 2009.

Cybercitys adgang til samtrafikprodukterne rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik hos TDC

30.06.2009

Ved Teleklagenævnets afgørelse af 26. juni 2009 ophæves IT- og Telestyrelsens afgørelse af 1. juli 2008.

TDC A/S’varsling af ophør af samlerabat

30.06.2009

Cybercity A/S indbragte den 10. juli 2008 IT- og Telestyrelsens afgørelse af 4. juli 2008 for Teleklagenævnet med principal påstand om omgørelse af IT- og Telestyrelsens afgørelse, samt subsidiær påstand om, at sagen hjemvistes til fornyet behandling ved IT- og Telestyrelsen.

Østre Landsrets kendelse af 25. juni 2009 i spørgsmålet om forelæggelse for EF-domstolen.

26.06.2009

I en retssag anlagt af TDC mod Teleklagenævnet har TDC anmodet om præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen af spørgsmål vedrørende fortolkningen af adgangsdirektivets artikel 4, stk. 3. Landsrettens begrundelse er kort og følger Teleklagenævnets argumentation.

Diskrimination i forbindelse med terminering af trafik fra Telia A/S i TDC's mobil- og fastnet

25.03.2009

Teleklagenævnets afgørelse af 9. marts 2009 af TDC A/S's klage over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 11. juli 2008 om diskrimination i forbindelse med terminering af trafik fra Telia A/S i TDC's mobil- og fastnet

Sagsbehandlingen i forbindelse med indgivelse af en politianmeldelse.

25.03.2009

Teleklagenævnets afgørelse af 9. marts 2009 af Sendesamvirket Radio Gentofte GLRs klage over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med indgivelse af politianmeldelse af 2. juli 2008 for overtrædelse af lov om radiofrekvenser.

TDC's portering af 90-numre til Telia

25.03.2009

Afgørelse fra 9. marts 2009.

Afslag på begæring om mundtlig forhandling ved Teleklagenævnet.

26.02.2009

Formandens afgørelse af 25. februar 2009.

Viser 1 - 20 af 21 Poster per side: 10 20 30 Alle